بخش های جشنواراه

صفحه اصلی > بخش های جشنواراه

 
بخش‌های جشنواره 
 
بخش های مکتوب : 
 
1: سفرنامه های تبلیغی : ثبت خاطره نگارانه فرایند یک سفر تبلیغی است که حجم آن بین 25 هزار تا 40 هزار کلمه می باشد .
2: خاطره : ثبت رویدادها و پیش آمدهای جالب توجه درروند فعالیت های تبلیغی است که شامل دو قسمت می شود :
الف : خاطره کوتاه : حداکثر 2 هزار کلمه
ب: خاطره بلند : از 7 هزار تا 20 هزار کلمه
3: داستان کوتاه : با محوریت سبک زندگی دینی / زیست طلبگی / تبلیغ  که حداکثر 2000 کلمه می باشد .
4: رمان : چاپ نشده باشد یا چاپ آن از سال 1394 به بعد باشد .
 
بخش های صوتی و تصویری:
خاطره صوتی : ثبت رویدادها و پیشامدهای جالب توجه درروند فعالیتهای تبلیغی در قالب صوت بین 2 الی 10 دقیقه
خاطره تصویری : ثبت رویدادها و پیشامدهای جالب توجه درروند فعالیتهای تبلیغی در قالب فیلم  بین 2 الی 10 دقیقه